Logga in
Login
Title Product
Your shopping cart is empty

Fetching cart contents - please hold on...

ScorX general Terms and Conditions

General terms for ScorX®

Gäller från och med den 11 mars 2014.
Detta dokument (“Avtalet”) är ett avtal mellan dig och ScorX AB (“ScorX”) och reglerar din användning av ScorXs mjukvara (“ScorXmjukvaran”) och ScorXs tjänst som beskrivs på www.ScorX.org (”ScorXtjänsten”). Observera att du måste läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren i detta Avtal innan du använder ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten. Om du inte godkänner de allmänna villkoren får du INTE använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten.

1. Avtalets ingående
Genom att skapa ett ScorX-konto eller genom att använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten, bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har målsmans tillstånd att ingå detta Avtal, att du bor i ett av de länder där ScorX tillhandahåller ScorXtjänsten, att den information som du lämnar till ScorX när du skapar ett ScorX-konto är korrekt och komplett, att du kommer att uppdatera informationen så att den alltid är aktuell och att du godkänner samtliga villkor i detta Avtal samt ScorXs Personuppgiftspolicy nedan.

2. Ändringar i Avtalet
ScorX kan komma att göra ändringar i detta Avtal. Du kommer att informeras om väsentliga ändringar, om du fortsätter att använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten efter det att du informerats om att ändringar gjorts i Avtalet innebär det att du har godkänt ändringarna.

3. Beviljande av licens
ScorX beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig rätt att använda ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten för egen musik- och körverksamhet i ditt hemland. I tjänsten tillgängliga ljudfiler får enbart användas för egen repetition. Du har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt detta Avtal. I den mån din användning av ScorXtjänsten innebär att du får tillgång till verk som är immaterialrättsligt skyddade upphör din nyttjanderätt till dessa samtidigt som din rätt att använda ScorXtjänsten. I den mån du haft rätt att skriva ut noter så kan du fortsätta att nyttja utskrivna exemplar, förutsatt att de skrivits ut i enlighet den tjänst du använt.

4. Köp av ScorXs betaltjänster
Genom att markera rutan ”Godkänns” eller motsvarande bekräftar du att du vill betala för en av ScorXs betaltjänster. Avgiften debiteras på det sätt som valts för ditt köp. Om du betalar via betal- eller kreditkort bekräftar du att du har rätt att göra ett sådant köp och att du är innehavare av betal- eller kreditkortet. Alla priser på ScorXs hemsidor inkluderar moms och andra gällande skatter och avgifter.

5. Priser
ScorX kan komma att ändra priset på ScorXs betaltjänster. Eventuella prisändringar träder i kraft när den period som du redan betalat för löper ut. Du kommer att informeras om alla prisförändringar. Om du inte vill godkänna ändringen av priset kan du säga upp avtalet enligt nedan (Löptid och uppsägning). Om du fortsätter att använda ScorXs betaltjänster efter det att du informerats om det nya priset betyder det att du godkänner det nya priset.

6. Betalningsvillkor faktura
Vid köp i ScorX via faktura är betalningsvillkoren följande: betalning skall ha inkommit 20 dagar efter fakturadatum. Efter detta tillämpar vi 8% dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har ScorX rätt att annullera order eller stänga ScorX-kontot.

7. Användningsbegränsningar
För att undvika tveksamheter godkänner du att det är förbjudet att: i. kopiera, reproducera, ”rippa”, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda någon del av ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt detta Avtal. ii. lämna ditt lösenord till en annan person eller använda en annan persons användarnamn och lösenord. iii. dekompilera, demontera, modifiera eller att på annat sätt ägna sig åt s k ”reverse engineering” eller skapa en mjukvara som är beroende av eller härledd ifrån ScorXmjukvaran eller någon del därav. iv. kringgå någon teknik som används av ScorX eller ScorXs licensgivare för att skydda de digital filer som är tillgängligt via ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten. v. hyra eller leasa ut någon del av ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten. vi. använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten på ett sätt som bryter mot villkoren i det här Avtalet. vii. kringgå några territoriella restriktioner som tillämpas av ScorX. viii. manipulera ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten genom att använda ett skript eller annan automatiserad process. Utöver ovanstående förbinder du dig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig användning av ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten och dess innehåll.

8. Annonser och användning av datorresurser
I gengäld för de rättigheter du beviljas under detta Avtal beviljar du (i) ScorX och dess affärspartner rätten att annonsera och tillhandahålla annan information till dig i samband med ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten.

9. Kundsupport
Om du har några frågor som rör ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten eller detta Avtal är du välkommen att kontakta ScorXs kundtjänst på hjälpsektionen.

10. Löptid och uppsägning
Det här Avtalet träder i kraft i förhållande till dig när du markerar rutan ”Godkänns” i samband med att du skapar ett ScorX-konto eller när du börjar använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten och fortsätter att gälla till dess att överenskommen tidsperiod löpt ut eller tills att du eller ScorX säger upp Avtalet. ScorX förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet eller stänga av ditt ScorX-konto när som helst i händelse av icke-auktoriserad, eller misstanke om icke-auktoriserad, användning av ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten. Om ScorX säger upp Avtalet eller stänger av ditt ScorX-konto av något av de skäl som anges i den här punkten har ScorX inget ansvar eller skyldigheter gentemot dig, och ScorX kommer inte att återbetala betalade belopp.

11. Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska ScorX, dess närstående, tjänstemän, ledning och/eller anställda vara ansvariga för en direkt, indirekt, tillfällig eller följdskada som uppkommer till följd av oförmåga att använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten.

12. Skadeslöshet
Du förbinder dig att hålla ScorX och dess licensgivare skadeslösa när det gäller eventuella skadestånd eller krav som framställs av tredje part till följd av eller i samband med att du bryter mot villkoren i det här Avtalet eller att du bryter mot eventuella lagar, regler eller tredje parts rättigheter.

13. Immateriella rättigheter
ScorX respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du ska göra detsamma. Observera därför att ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten och det innehåll som tillhandahålls genom ScorXtjänsten tillhör ScorX eller ScorXs licensgivare och skyddas av immateriella rättigheter och att du inte har rätt att använda ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten på ett sätt som inte omfattas av Avtalet. Vidare får du inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i eller som tillhandahålls via ScorXmjukvaran eller ScorXtjänsten.

14. Tekniska begränsningar och ändringar
ScorX kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten i drift. Dock kan vissa tekniska svårigheter eller underhåll från tid till annan leda till tillfälliga avbrott. ScorX förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller upphöra med, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper hos ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten med eller utan avisering.

15. Personuppgifter
Du godkänner att ScorX har rätt att samla in och bearbeta dina personuppgifter enligt ScorXs Personuppgiftspolicy nedan.

16. Överlåtelse av ScorX
ScorX kan komma att överlåta det här Avtalet eller en del av det utan begränsningar. Du har inte rätt att överlåta detta Avtal eller någon del därav till någon tredje part.

17. Tillämplig lag och tvister
Det här Avtalet ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk till följd av eller i samband med det här Avtalet ska icke-exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

ScorX personuppgiftspolicy

ScorX AB (“ScorX”, “vi” eller “oss”) har som mål att leverera bästa möjliga tjänst till dig. För att kunna göra det, och för att kunna erbjuda produkter och tjänster på ScorX.org kommer ScorX att begära viss information från dig och automatiskt samla in information om hur du använder ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten. Den här policyn (”Personuppgiftspolicyn”) beskriver vilka personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig och vad vi kommer och inte kommer att göra med de uppgifterna.

1. Så här samlar vi in och använder personuppgifter
När du registrerar dig för ett ScorXkonto eller köper ScorXs produkter och tjänster på ScorXs hemsida kan vi komma att be dig om vissa personuppgifter, t.ex. e-postadress, postadress, ålder, kön och hemvist. Dessutom kommer vi när du använder ScorXmjukvaran och ScorXtjänsten och automatiskt samla in information om hur du använder mjukvaran, tjänsten och hemsidorna, däribland personuppgifter, t.ex. vilket medium du använder, frågor du ställer, datum och tid för din begäran, din IP-adress, din nätverks- och datorprestanda, din webbläsare, språk och identifieringsinformation, ditt operativsystem och programversion. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att (i) tillhandahålla de produkter och tjänster som du köpt eller begärt, (ii) kommunicera med dig om ditt konto och kundtjänstärenden, (iii) anpassa och förbättra ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten och ScorXs hemsidor, (iv) säkerställa de tekniska funktionerna i våra produkter och tjänster, (v) utveckla nya produkter och tjänster och (vi) skydda det upphovsrättsskyddade innehållet i ScorXtjänsten (t.ex. genom att begränsa tillgången till ScorXtjänstens innehåll till användare med ett ScorXkonto).

2. Dela information med andra
Såvida du inte gett oss ditt uttryckliga godkännande på förhand kommer vi bara att dela dina personuppgifter med våra affärspartners i den mån det är nödvändigt för: i. att tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du köpt eller begärt, ii. att se till att de allmänna villkoren efterlevs, iii. att efterleva lagar och regler eller agera i en rättstvist, iv. att möjliggöra ett ägarbyte i ScorX (inklusive men inte begränsat till ett förvärv av eller fusion med ett annat företag) och tillhörande överföring av alla personuppgifter till den nya ägaren, v. samt att möjliggöra mätningar och andra kontroller av antalet personer och/eller sammansättningen av grupper av personer som tittat på en annons eller annat marknadsföringsmaterial. I vissa fall kräver åtkomst till vissa produkter och tjänster att du lämnar dina personuppgifter till en tredje part, t.ex. våra affärspartners. I sådana fall kommer detta att anges under registreringsprocessen, i användarvillkoren eller på liknande sätt. Tredje partens användning av sådan information styrs av den partens personuppgiftspolicy. Läs igenom våra affärspartners personuppgiftspolicys så att du är säker på att du förstår hur de använder de personuppgifter du lämnar till dem. Om du inte vill att dina personuppgifter används på ett sådant sätt bör du inte registrera dig för produkten eller tjänsten.

3. Överföring av personuppgifter till andra länder
ScorX bearbetar personuppgifter på servrar i flera länder. Vi kan därför komma att överföra och bearbeta dina personuppgifter på en server utanför ditt eget land. Men vi följer alltid denna Personuppgiftspolicy och gällande lag.

4.Säkerhet
Vi vidtar ett antal åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. Vi ber dig till exempel att använda ett unikt och säkert lösenord och att inte dela denna information med någon annan. Dessutom använder vi krypterad överföring för att begränsa tillgången till de system där dina personuppgifter lagras. Vidare efterlever vi EU:s lagstiftning om dataskydd.

5. Åtkomst till personuppgifter och korrigeringar
Du har tillgång till och kan uppdatera en del av de personuppgifter vi har om dig via ScorXtjänsten eller genom att skicka en begäran till sales@ScorX.org. Vi kommer att besvara din begäran efter verifiering av din identitet inom en rimlig tid, och så långt det är möjligt.

6. Cookies
Vi kan också komma att lagra information om din användning av cookies (filer som skickas av oss till din dator eller annat medium) vilka vi kan komma åt när du besöker ScorXs Hemsidor sidor framöver. Om du vill radera några cookies som redan finns lagrade på din dator, se instruktionerna för din webbläsare för att lokalisera filen eller platsen som lagrar cookies. Vänligen notera att om du raderar våra cookies eller ej tillåter framtida cookies så finns det risk att du inte kommer att kunna få tillgång till vissa delar eller funktioner på våra hemsidor.

7. Ändringar i Personuppgiftspolicyn
ScorX förbehåller sig rätten att göra ändringar i den här Personuppgiftspolicyn. Om vi gör några väsentliga ändringar i den här policyn aviserar vi dig genom att lägga upp den nya versionen av policyn på ScorXs Hemsidor. Det är ditt eget ansvar att kontrollera om det finns några ändringar på hemsidorna. Observera att du genom att godkänna de allmänna villkoren eller genom att använda ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten eller ScorXs hemsidor ger ditt medgivande till den insamling och bearbetning av personuppgifter som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Som nämns ovan aviserar vi dig om vi gör några väsentliga ändringar i Personuppgiftspolicyn genom att lägga upp den nya versionen av policyn på ScorXs Hemsidor. Om du fortsätter att använda ScorXmjukvaran, ScorXtjänsten eller ScorXs hemsida efter det att en ändrad personuppgiftspolicy lagts upp innebär det att du har godkänt ändringarna. Om du har några frågor eller tankar om hur vi kan förbättra vår Personuppgiftspolicy får du gärna meddela oss genom att skicka ett mejl till sales@ScorX.org.